Política de compra


CONDICIONS E-COMMERCE CARAM CARAM!

Aquest document contractual regirà la compra de productes i contractació de serveis a través del lloc web https://www.caramcaram.com, propietat de GEMMA MURAY DOMINGO i CLARA SOLER ISART, amb DNI 47115727C i 47884614V respectivament, sota la marca comercial CARAM CARAM!, d’ara endavant el PRESTADOR, que ofereix la venda d’aliments, serveis de càtering i esdeveniments gastronòmics.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

- Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.

- És una persona amb capacitat suficient per a contractar (major d’edat).

- Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

IDENTITAT DE LES PARTS CONTRACTANTS

D’una banda, el proveïdor dels productes adquirits o serveis contractats per l’USUARI és GEMMA MURAY DOMINGO i CLARA SOLER ISART, amb DNI 47115727C i 47884614V respectivament, sota la marca comercial CARAM CARAM!, amb domicili social C/ De la Paloma, número 13, 08720, Vilafranca de Penedès (Barcelona) i amb telèfon d’atenció al client: 637 251 969 / 669 007 137.

I d’una altra, l’USUARI, registrat o identificat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya (en el seu cas), o, emplenant el formulari de compra, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

 

OBJECTE DEL CONTRACTE

El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

L’idioma en el qual es contractarà a través d’aquesta web és en català.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’USUARI, per a poder accedir als serveis o productes oferts per PRESTADOR, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari, o, emplenant el formulari de compra. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, els quals es tractessin de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i detallat en l’Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.

S’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament i recollida de comandes.
 3. Dret de desistiment i política de cancel·lació.
 4. Reclamacions
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 10. Procés de compra.
 11. Garanties aplicables.
 12. Llei aplicable i jurisdicció.
 1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Sense prejudici de les estipulacions particulars exposades a la web per a cada producte o servei en concret que l’USUARI també accepta, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per endavant i per escrit per PRESTADOR.

Per a realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online i fer clic en l’acceptació d’aquestes condicions de compra.

 1. ENVIAMENT I RECOLLIDA DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

A la descripció tècnica de cada producte/servei s’especificarà a on es realitzen els enviaments o recollides de comanda, i, quin és el preu de transport en el seu cas.

S’informa a l’USUARI que, llevat s’indiqui al contrari en les especificacions tècniques del producte/servei a la web, podrà recollir la seva comanda en dos localitats diferents:

 • C/ De la Paloma, número 13, 08720, Vilafranca de Penedès (Barcelona).
 • C/ Progrés, número 121, 08792, La Granada (Barcelona).

Si no s’indica el contrari, només s’accepten comandes amb una antelació mínima de 48 hores. El termini de lliurament sol estar comprès entre les 12:00 a 13:30h, o, de 19:00 a 20:30, segons dia seleccionat.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falses, inexactes o incompletes.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a la disposició de l’USUARI i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.

Correspon a l’USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció del lliurament.

 1. DRET DE DESISTIMENT I POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

Degut a les característiques del producte (aliments), així com per qüestions d’higiene, el dret de desistiment no aplicarà un cop entregada la comanda, ni el PRESTADOR es fa responsable de l’estat dels aliments un cop han sigut entregats.

S’informa que l’USUARI que podrà cancel·lar la comanda realitzada i pagada, sota les següents condicions (sense prejudici que a les condicions específiques d’un producte o servei s’estipuli quelcom diferent):

 • Si es cancel·la la comanda amb 72 hores d’antelació, es procedirà a la devolució del pagament realitzat en la seva totalitat.
 • Si es cancel·la amb 48 hores d’antelació, es procedirà a la devolució de la meitat del pagament realitzat.
 • Si es cancel·la amb 24 hores d’antelació, no es procedirà a la devolució del pagament realitzat.
 1. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents direccions de contacte:

C/ De la Paloma, número 13, 08720, Vilafranca de Penedès (Barcelona).

Telèfon: 637 251 969 / 669 007 137

Correu electrònic: hola@caramcaram.com

 1. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

 1. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni sofriran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

 1. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de CARAM CARAM! o aquí estipulat tindrà efecte, excepte pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avanços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

 1. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables. Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats en el lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Una vegada realitzat la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura serà enviada juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 637 251 969 / 669 007 137 o via correu electrònic a l’adreça hola@caramcaram.com.

 1. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per a efectuar el pagament d’una comanda:

 • Targeta de crèdit, PayPal i Bizum: no s’aplicaran ni descomptes ni càrrecs.
 1. PROCÉS DE COMPRA

Des de la selecció del producte, es pot fer una comanda seguint els següents passos per a la seva correcta formalització:

 1. Comprovació de les dades de facturació.
 2. Comprovació de l’adreça d’enviament.
 3. Selecció de la forma de pagament.
 4. Acceptació de les Condicions Legals.
 5. Seleccionar la casella "Pagar Ara".

Una vegada processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR.

En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant la comanda, així com el seu estat de la comanda i el termini de lliurament.

 1. GARANTIES I DEVOLUCIONS

CARAM CARAM! respondrà davant l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. CARAM CARAM! reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.

Si el producte no és conforme amb el contracte, l’USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució d’aquest, tret que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l’USUARI comuniqui a CARAM CARAM! l’opció triada, totes dues parts hauran d’atenir-se.

Es considerarà desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a CARAM CARAM! costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per a l’USUARI.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols que resultin competents de conformitat amb la legislació vigent.